menu

Dlaczego warto być trzeźwym?

15 lipca 2021

Alkohol zaliczany jest do grupy substancji psychoaktywnych, które wywierają znaczny wpływ na sposób myślenia i zachowania każdej osoby, będącej pod jego wpływem. Wiele osób sięga po tego typu napoje w momencie kiedy chce odczuć przyjemność, odprężyć się, zrelaksować, nabrać pewności siebie lub traktują przysłowiowy „kieliszek” jako czynnik regulujący emocje i napięcie. Początkowo euforyczny stan zachęca do powtarzania tego typu schematu, jednak w coraz większym stopniu przejmuje kontrolę nad ogółem funkcjonowania danego człowieka, generując rozwój choroby alkoholowej.

Jak radzić sobie z alkoholizmem?

Podstawą wychodzenia z uzależnienia jest podjęcie terapii antyalkoholowej w specjalistycznym ośrodku. Początkowo, większość osób, które zaczynają dostrzegać u siebie symptomy alkoholizmu podejmuje działania na własną rękę, chcąc uporać się ze wstydliwym problemem. Niestety taki scenariusz w większości zamiast sukcesów przynosi porażkę i frustrację, przez co dana osoba w jeszcze większym stopniu zaczyna mieć problemy z nadmiernym piciem napojów procentowych. Spotkania w grupach AA oraz odwyk w poradni alkoholowej daje duże możliwości wyjścia z uzależnienia. Mimo wszystko należy mieć na względzie, że nawet najwybitniejszy specjalista nie będzie w stanie pomóc danemu alkoholikowi, jeżeli nie będzie on szczerze chcieć poprawić swojej sytuacji. Tym samym chęć działania osoby uzależnionej stanowi fundament sukcesu terapeutycznego. Terapeuta jedynie ma za zadanie skorygować destrukcyjne zachowania, a także ukazać osobie uzależnionej wzór postępowania w abstynenckim stylu życia. Jednak terapeuta nie odpowiada za wcielenie nowych wzorów zachowań w życie osoby uzależnionej – musi ona tego dokonać samodzielnie. Zdarza się tak, że nawet jeżeli alkoholik się stara, czasem może doświadczyć różnych problemów podczas swojego odwyku. Nieoceniona jest tutaj pomoc nie tylko pracujących z nim fachowców, ale i bliskich osób.

Dlaczego warto być trzeźwym – korzyści

Skala korzyści, jaką można osiągnąć poprzez wychodzenie z nałogu i wypracowanie w sobie prozdrowotnych i prospołecznych nawyków jest ogromna. Przede wszystkim uwolniona zostaje znaczna ilość życiowej energii, a następnie przekierowana na nowe wartości. Wcześniej całe skupienie, wszystkie myśli i działania alkoholika nakierowane były na wszelkie aspekty destrukcyjnej relacji z daną używką. Za pomocą działań odwykowych można wyzwolić w sobie wszelkie siły witalne i dzięki nim spróbować wrócić do normalnego życia, które jest wolne od wszelkich uzależnień.

Niemalże wszyscy Pacjenci podczas pierwszych tygodni swojej drogi terapeutyczno-leczniczej zwracają uwagę na to, iż zaczynają mieć czas na robienie licznych, konstruktywnych rzeczy. Przykładem może być wypowiedź jednej z uczestniczek terapii, która chciałaby pozostać anonimowa: W końcu mam czas na sprawianie sobie przyjemności i robienie różnych, miłych rzeczy. Wcześniej, kiedy zajęta byłam głównie piciem, gdzieś to wszystko się rozmywało.

Inną korzyścią wynikającą z leczenia alkoholizmu jest odzyskiwanie pełnej świadomości własnego „ja”. Stała koncentracja na alkoholu i własnych niepowodzeniach skutkowało znacznym obniżeniem poczucia własnej wartości. Dzieje się tak ze względu na ciągłe przeplatanie ze sobą stanu upojenia ze stanem zatrucia alkoholowego, który charakterystyczny jest w zespole abstynencyjnym. W ten sposób alkoholik zapomina o własnej tożsamości i poczuciu swojej wartości. Negatywne relacje z alkoholem można zerwać przy pomocy specjalistów z ośrodków uzależnień terapeutycznych. Dzięki ich działaniom można odzyskać wewnętrzny spokój i własną spójność. Jest to na tyle korzystne, że warunkuje ponowne dostrzeżenie własnych, realnych możliwości, a także poczucie sprawstwa i odzyskiwania kontroli nad własnym losem.

Głównym powodem, dla którego warto wyjść z uzależnienia to możliwość odzyskania poczucia kontrolowania swojego życia, czynów, myśli i doświadczeń dnia codziennego. Alkohol pity w nadmiarze dewastuje ogół funkcjonowania człowieka we wszystkich aspektach jego życia, zaczynając od zdrowia, poprzez życie społeczne, rodzinne, kończąc na wartościach, moralności i sposobie myślenia. Poprzez odwyk człowiek negatywy związane z wpływem alkoholu można wycofać do stanu sprzed ryzykowanego picia. Dzięki najprostszym gestom, zachowaniom i zmianom swoich przyzwyczajeń, alkoholik wysyła sygnały do otoczenia świadczące o stopniowym zaniku jego problemów z alkoholem, zachowując jednocześnie otwartość na współdziałanie.

W tym miejscu warto dokładniej przyjrzeć się jakości relacji. Przede wszystkim alkohol blokował poprawne funkcjonowanie w tym temacie, zarówno w aspekcie wchodzenia w relacje z innymi ludźmi, jak i blokował umiejętność komunikowania się z samym sobą, rozpoznawania swoich potrzeb, a także uniemożliwiał autorefleksję. Tym samym własne uczucia alkoholika były modyfikowane przez ciągłą chęć pozyskania i spożywania kolejnej dawki napojów procentowych. Rezygnując z niego poprzez działaniom leczniczo-terapeutycznym można na nowo nauczyć się żyć w zgodnie z samym sobą i otoczeniem, dzięki czemu odtruciu ulega nie tylko sfera fizyczna, ale i duchowa alkoholika. Dodatkowo za pomocą osiągania sukcesów (niezależnie czy dużych, czy małych), człowiek zaczyna patrzeć w przyszłość z optymizmem, dzięki czemu konstruktywnie trzyma się nowych zasad, które sobie wyznaczył z pomocom terapeutów.

Kolejną zaletą utrzymania abstynencji jest tak zwane poszerzenie horyzontu własnego życia. Łącząc ze sobą wszystkie wcześniej wyszczególnione atuty życia w trzeźwości, dają one wspólny efekt, jakim jest zbudowanie nowego spojrzenia na świat dookoła alkoholika. Dzięki temu zaczyna on dostrzegać więcej, rozumieć więcej, ma siłę do działania i moc sprawczą, naprawia wszelkie szkody, które wyrządził będąc pod wpływem alkoholu, a także zdobywa umiejętność krytycznego myślenia, analizowania oraz tworzenia planów na przyszłość. Pojawiają się także nowe, wartościowe zainteresowania. Wszystkie te czynniki wpływają na odzyskanie kontroli nad ogółem własnego życia. Należy jednak pamiętać, że podstawą jest wysoka motywacja do zmian, a także duże zaangażowanie w sam proces leczniczo-terapeutyczny. Leczenie własnego alkoholizmu w poradni alkoholowej w formie spotkań indywidulanych i grupowych, pozwala osobom uzależnionym przejść przez ten proces na spokojnie i stanowczo. Dzięki regularnej pracy nad sobą wszelkie wątpliwości i problemy, jakie alkoholik może natrafić na swojej drodze są w konstruktywny sposób rozwiązywane przy współpracy z innymi osobami.

Podsumowując, powyższe atuty utrzymywania abstynencji opisują znaczenie i korzyści działań terapeutycznych prowadzonych w ośrodkach leczenia uzależnień, jakie może osiągnąć alkoholik. Poprzez kolejne sukcesy osoba uzależniona umacnia się w przekonaniu, że decyzja o odbyciu odwyku była słuszna i trafna, dzięki czemu może cieszyć się normalnym życiem, wolnym od stałej koncentracji na alkoholu. Należy jednak mieć na względzie, że alkoholizm jest chorobą, którą można zaleczyć, a nie wyleczyć. Tym samym, może zdarzyć się tak, że jeden, potencjalnie niegroźny bodziec może wywołać nawrót choroby. Z tego powodu w literaturze medycznej podkreśla się znaczenie odbycia minimum rocznej terapii pod opieką specjalistów z jednoczesnym, całkowitym utrzymaniem abstynencji. Po tym okresie zaleca się utrzymanie dalszych kontaktów z wybraną placówką leczenia uzależnień, opierając się na indywidualnych ustaleniach z terapeutą, aby stale utrzymywać wysoki poziom motywacji do trwałych zmian u Pacjenta.